Polityka ochrony danych

Oświadczenie o ochronie danych i obowiązek informowania według art. 13 RODO

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Z tego względu pragniemy poinformować o polityce ochrony danych w Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG.

 

1.Obowiązek informowania według RODO

Obowiązki informowania według art. 13 RODO

2. Prawa osób przekazujących dane

Prawa osób przekazujących dane według art. 13, ust. (2), lit. b)
Poprzez podane wyżej dane kontaktowe w każdej chwili mogą Państwo korzystać ze swoich praw. Jeśli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą podlegającą regulacjom RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:

Informacje o prawach osób przekazujących dane

Dana osoba ma prawo żądania od administratora potwierdzenia, czy określone dane są przetwarzane; Jeśli tak, ma ona prawo do informowania o takich danych osobowych i o informacjach wymienionych jednostkowo w art. 15 RODO.

Dana osoba ma prawo domagania się od administratora niezwłocznego skorygowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych i ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

Dana osoba ma prawo domagać się od administratora, aby określone dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeśli wystąpi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. kiedy dane nie będą już potrzebne do realizowanych celów (prawo do usunięcia).

Dana osoba ma prawo domagać się od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. kiedy dana osoba złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu, na czas kontroli przez administratora.

Dana osoba ma prawo do tego, aby w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych z powodów, które wynikają w związku z jej sytuacją osobistą. Wówczas administrator nie przetwarza danych osobowych, chyba że może on udokumentować konieczne powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i swobody danej osoby lub kiedy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi (art. 21 RODO).

Prawa osób przekazujących dane według art. 13, ust. (2), lit. c) RODO
Jeśli wydali nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko do określonych celów (np. przetwarzanie zdjęć danej osoby), zgodność z prawem tego przetwarzania występuje na podstawie tej zgody.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Dotyczy to także odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które miały miejsce przed obowiązywaniem RODO, czyli przed dniem 25 maja 2018 r.

Prosimy uwzględnić to, że sprzeciw dotyczy tylko przyszłości. Przetwarzanie, które miało miejsce przed sprzeciwem, mu nie podlega.

Prawo do zażalenia w organie nadzorczym według art. 13, ust. (2), lit. d) RODO
Każda osoba, niezależnie od innego administracyjnego lub sądowego środka prawnego, ma prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym, jeśli dana osoba wyraża pogląd, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza regulacje RODO (art. 77 RODO). Dana osoba może dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim jej miejsca przebywania, jej stanowiska pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Bawarski Urząd Krajowy Nadzoru Ochrony Danych

Adres:
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach

Adres korespondencyjny:
Skr. poczt. 606
91511 Ansbach

Tel.: 0981/531300
Faks: 0981/53981300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

3. Ochrona danych w zestawieniu

Wskazówki ogólne
Wymienione wskazówki przedstawiają uproszczone zestawienie informacji o tym, co dzieje się z danymi osobowymi przy wizycie na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osób. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe podane są w stopce tej strony internetowej.

Jak rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane między innymi w taki sposób, że są nam podawane przez Państwa. Mogą to być np. dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie wykrywane przy wizycie na stronie internetowej przez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie, po otwarciu naszej strony internetowej.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy Państwa zachowań w sieci.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do danych?

Państwa prawa podane są w powyższym zobowiązaniu informacyjnym.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowania są oceniane statystycznie. Następuje to przede wszystkim przy użyciu cookies i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania sieciowego następuje z reguły anonimowo; Zachowanie w sieci nie może służyć do śledzenia Państwa czynności w Internecie. Mogą Państwo odmówić takiej analizy lub uniemożliwić ją przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo odmówić takiej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w tym oświadczeniu o ochronie danych.

4. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Zachowujemy poufność wobec Państwa danych osobowych i odpowiednio do ustawowych przepisów ochrony danych i tego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osób. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ono także, jak i w jakim celu to następuje.

Informujemy, że przenoszenie danych w Internecie (np. przy komunikacji przez mail ) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie jest niemożliwa.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych można przeprowadzić tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas mailem zgłoszenie bez zachowania formy. Sprzeciw nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do chwili wyrażenia sprzeciwu.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów. Podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej polityce ochrony danych. Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy jako podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw według artykułu 21 ust.1 RODO).

Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo w każdej chwili prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w takich celach marketingowych; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W wypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (sprzeciw według art. 21 ust. 2 RODO).

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przenoszenia treści poufnych, przykładowo zamówień lub zapytań, które przesyłają nam Państwo jako administratorowi strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http//" na „https://" i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które są nam przesyłane, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji ustawowych w każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego informowania o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach i celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym zakresie i w dalszych kwestiach dotyczących danych osobowych w każdej chwili mogą Państwo zwracać się do nas pod adres podany w stopce.

Sprzeciw przeciw wysyłaniu maili reklamowych

Nie wyraża się zgody na korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku podawania danych w stopce do przesyłania nieżądanej jednoznacznie reklamy i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie możliwość podjęcia kroków prawnych w razie niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, przykładowo maili ze spamem.

5. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Strony internetowe stosują częściowo tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą zapewnieniu tego, że nasza oferta będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które zapisuje przeglądarka.

Większość spośród stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne ciasteczka pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do usunięcia. Takie ciasteczka umożliwiają nam identyfikację Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o umieszczaniu ciasteczek i zezwalali na ciasteczka w poszczególnych przypadkach, wykluczali zastosowanie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie i aktywowali automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Ciasteczka, które są konieczne do wykonania elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępniania określonych, oczekiwanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie w zapisywaniu ciasteczek do bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania usług. Jeśli zapisuje się inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy zachowania użytkownika w Internecie), są one omawiane oddzielnie w tym oświadczeniu w sprawie ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • URL referencyjne
  • Nazwa hosta komputera
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są przechowywane z danymi z innych źródeł danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy
Jeśli przesyłają nam Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zapytania włącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu przetwarzania zapytania i na wypadek późniejszych zapytań. Takie dane nie są przez nas przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1, list. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Wystarczające jest w tym celu zgłoszenie do nas mailem bez zachowania formy. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które będą miały miejsce do wyrażenia sprzeciwu, pozostaje zachowana.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, aż wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają zgodę na zapisywanie lub przestanie występować celowość dla zapisu danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Konieczne regulacje ustawowe - zwłaszcza terminy przechowywania - pozostają niezmienione.

Rejestracja na tej stronie internetowej
Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby skorzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane stosujemy tylko w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Dane obowiązkowe, wymagane przy rejestracji, muszą zostać w całości podane. W przeciwnym razie nastąpi odmowa rejestracji.

Do ważnych zmian, przykładowo dotyczących zakresu oferty lub w razie koniecznych zmian technicznych stosujemy podany przy rejestracji adres mailowy, aby informować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1, list. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Wystarczające jest w tym celu zgłoszenie do nas mailem bez zachowania formy. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do wyrażenia sprzeciwu, pozostaje zachowana.

Dane zebrane przy rejestracji są przez nas zapisywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe obowiązki przechowywania pozostają niezmienione.

Przetwarzanie danych (danych klienta i umów)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wówczas, kiedy są one konieczne dla uzasadnienia, przygotowania treściowego lub zmiany stosunków prawnych (dane istniejące). Następuje to na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi lub jej rozliczenie.

Zebrane dane klienta są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe obowiązki przechowywania pozostają niezmienione.

Przesyłanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedających i wysyłki towaru
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, kiedy jest to konieczne w ramach realizacji umów, przykładowo przedsiębiorstwom zajmującym się dostawą towaru lub instytucjom kredytowym zajmującym się realizacją płatności. Dalsze przesyłanie danych nie następuje lub następuje tylko wówczas, kiedy jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na przekazywanie. Przekazywanie danych osobom trzecim bez jednoznacznego zezwolenia, na przykład w celach reklamowych, nie następuje.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub telefaks
W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail, telefon lub telefaks udostępnione nam dane osobowe (nazwisko, treść zapytania) są przez nas zapisane i przetwarzane w celu rozwiązania Państwa sprawy. Te dane nie są przez nas przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych związanych z wypełnieniem umowy lub działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO) i/lub na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu (art. 6, ust. 1 lit. f RODO), ponieważ w naszym usprawiedliwionym interesie leży efektywne załatwianie kierowanych do nas zapytań.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, aż wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają zgodę na zapisywanie lub przestanie występować celowość dla zapisu danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Konieczne regulacje ustawowe - zwłaszcza terminy przechowywania - pozostają niezmienione.

6. Media społecznościowe

Udostępnianie treści przez wtyczki (Facebook, Google+1, Twitter i inne)

Treści z naszych witryn można udostępniać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter lub Google+. Nie stosujemy w tym celu żadnych wtyczek do witryn.

7. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy treści internetowych Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics stosuje tak zwane ciasteczka. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Utworzone przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapis ciasteczek Google Analytics następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie analizą zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę sieciową, jak i swoją reklamę.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach ratyfikujących porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony internetowej, aby zestawiać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej i aby świadczyć administratorowi strony internetowej inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest przechowywany przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Można uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być używane w pełnym zakresie. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych utworzonych przez ciasteczko i dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (z Państwa adresem IP) w Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod wymienionym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw przeciw rejestrowaniu danych
Można uniknąć rejestrowania danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawia się ciasteczko Opt Out, które uniemożliwia rejestrowanie Państwa danych przy przyszłych wizytach na danej stronie internetowej.

Więcej informacji dotyczących korzystania z danych użytkownika w Google Analytics zawartych jest w oświadczeniu w sprawie ochrony danych Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie danych zleceń
Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zleceń i przestrzegamy rygorystycznych wytycznych niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z rozwiązania Conversion Tracking. Po kliknięciu treści reklamowej Google, ustawiane jest ciasteczko dla Conversion Trackingu. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza w komputerze użytkownika. Takie ciasteczka po 30 dniach tracą ważność i nie służą identyfikacji osobistej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone części tej strony internetowej i ciasteczko nie zakończyło jeszcze ważności, możemy razem z Google stwierdzić, że użytkownik nacisnąć daną treść i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Ciasteczka nie pozwalają na śledzenie przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane przy użyciu ciasteczek Conversion służą do utworzenia statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion Tracking. Klienci dowiadują się o liczbie całkowitej użytkowników, którzy kliknęli daną treść i zostali przekierowani na stronę z tagiem Conversion Tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, które umożliwiają indywidualną identyfikację użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w trackingu, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, dezaktywując ciasteczko Google Conversion Tracking poprzez przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo ujmowani w statystykach Conversion Tracking.

Zapis „ciasteczek Conversion" następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie analizą zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę sieciową, jak i swoją reklamę.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking zawartych jest w regulacjach ochrony danych Google: www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o umieszczaniu ciasteczek i zezwalali na ciasteczka w poszczególnych przypadkach, wykluczali zastosowanie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie i aktywowali automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

8. Newslettera

Dane newslettera
Jeśli chcą Państwo subskrybować oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu mailowego i informacji, które umożliwią nam potwierdzenie tego, że są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego i wyrażają Państwo zgodę na odbiór newslettera. Dodatkowe dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Te dane stosujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie są one przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera następuje wyłączenie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Wyrażona zgoda na zapis danych, adresu mailowego i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, przykładowo poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do wyrażenia sprzeciwu, pozostaje zachowana.

Dane zapisane u nas w celu subskrypcji newslettera będą zapisywane przez nas do wypisania się z newslettera i zostaną usunięte po anulowaniu subskrypcji newslettera. Dane, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy mailowe dla aktywnych członków) pozostają niezmienione.

9. WTYCZKI I NARZĘDZIA

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

11. Kontakt

Administrator ds. przetwarzania danych, według art. 13, ust. (1) lit. a)

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 17
87700 Memmingen
Germany
Telefon: +49 (0) 8331 / 930-6
Telefax: +49 (0) 8331 / 930-880

Prezesi: Isabell Janoth

Dane do kontaktu eksperta ds. ochrony danych według art. 13, ust. (1) lit. b) RODO

Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bergstraße 11
91207 Lauf an der Pegnitz
Germany
+49 9123 70275-10
michaela.helbig@helbig-datenschutz.de
 

Źródło: E-Recht 24